VEDTÆGTER
for MAGNET, Sønderborg Rolle- & Brætspilsforening

Gældende pr. 28/1 2010


§1
Stk. 1 Foreningens navn er MAGNET (Mind Ability Games NETwork),
Sønderborg Rolle- og Brætspilsforening.
Stiftet i vinteren/foråret 1987
Hjemsted: Sønderborghus, Sønderborg Kommune.

§2 Foreningens formål:
Stk. 1 At udbrede kendskabet til fantasirollespil og konfliktspil. Dette søges opnået via møder, spilaktiviteter og festivaler (kongresser).

Stk. 2 Foreningen skal give børn, unge og voksne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær på tværs af foreninger i deres fritid.

§3 Medlemmer
Stk. 1 Foreningens medlemmer består af enkeltpersoner, som kan melde sig ind ved klubbens kasserer.

Stk. 2 Enhver enkeltperson som kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem.

Stk. 3 Foreningen er forpligtet til at føre en liste over sine medlemmer. Følgende skal være oplyst: Navn, Adresse og fødselsår..

§4 Udmeldelse og Eksklusion
Stk. 1 For gyldig udmeldelse af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt eller personligt til foreningens kasserer.

Stk. 2 Såfremt et medlem er kommet i kontingentrestance i mere end 3 mdr. fra forfaldsdag, kan foreningens bestyrelse med 8 dage varsel skriftligt ekskludere det pågældende medlem.

§5 Kontingent
Stk. 1 Kassereren er den eneste som er bemyndiget til at opkræve kontingent.

Stk. 2 Kontingentets størrelse og varighed fastsættes på generalforsamlingen.
For tiden er årskontingentet på kr. 100,-

§6 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende organ.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i slutning af januar.
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden.
Forslag til behandling på forsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 1 uge før afholdelse.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, hvis der skriftlig næres ønske herom, af en fjerdedel af medlemmerne.
Den ekstra ordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af anmodningen.
Indkaldelse, indeholdende punkterne fra anmodningen, skal udsendes skriftlig til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.

§7
Stk. 1 På hver generalforsamling udpeges der en ordstyrer og referent. Ordstyreren leder mødet. Referenten skriver et referat af generalforsamlingen.

Stk. 2 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertals afgørelser (undtagelser se §14). Der kan tages beslutninger om alle punkter på dagsordenen.

Stk. 3 På mødet har hver medlem 1 stemme. Stemmeret har hvert medlem, der har betalt kontingent.

Stk. 4 Hvis mindst et af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal en given afstemning foretages skriftligt.

§8 Ordinær generalforsamling
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.
4. Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand.
7. Valg af Kasserer.
8. Valg af 3 menige medlemmer.
9. Valg af 3 suppleanter.
10. Valg af Revisor.
11. Evt.

§9
Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 menige medlemmer. Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil.

Stk. 2 Bestyrelsen, suppleanterne og revisoren vælges for et år af gangen.

Stk. 3 I tilfælde af, at bestyrelsesmedlem ikke overholder sine forpligtelse, sørger den øvrige bestyrelse for, at en suppleant overtager arbejdet.

Stk. 4 Bestyrelsen er det højeste besluttende organ i foreningen mellem generalforsamlingerne.

Stk. 5 Ved utilfredshed med bestyrelsen kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jvf. § 6 stk. 2.

Stk. 6 Formanden og kassereren skal på valgtidspunktet være økonomisk myndig og have været betalende medlem i mindst et år.

Stk. 7 Man skal være betalende medlem af foreningen for at være valgbar til bestyrelsen.

Stk. 8 Ved tilfælde af stemmelighed foretages der første en ny afstemning og derefter en lodtrækning.

§10 Bestyrelsens økonomiske kompetence
Stk. 1 Kassereren fører det daglige regnskab og fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.
I sin økonomisk administration af foreningen er den daglige ledelse bundet af de retningslinjer der blev givet på den sidste generalforsamling.

Stk. 2 Det tilpligtes kassereren at føre regnskab i henhold til bogføringsloven.

Stk. 3 Regnskabet løber fra den 1/1 til 31/12.

§11
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor, som til enhver tid har adgang til foreningens regnskaber.

Revisoren skal, inden aflæggelsen af regnskabet på den ordinære generalforsamling, gennemse og godkende dette.
§12
Stk. 1 På hver generalforsamling skal der udarbejdes et arbejdsprogram, der er retningsgivende for det kommende foreningsarbejde.

Stk. 2 På generalforsamlingen fremlægger den nuværende bestyrelse et oplæg til arbejdsprogram.

§13
Stk. 1 Ændringer af alle ovenstående vedtægter kan foregå på enhver generalforsamling, hvor forslag herom er optaget på dagsorden i henhold til § 6.

Stk. 2 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer for ændringerne.

§14
Stk. 1 Opløsningen af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes og afholdes med 14 dage mellemrum. Ved hver af disse generalforsamlinger skal foreningens opløsning vedtages med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2 Foreningens aktiver skal ved opløsning realiseres bedst muligt, og herefter skal foreningens formue overdrages til en forening i Sønderborg Kommune, som kommunen støtter.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28 januar 2010

Steen Alcor