VEDTÆGTER
for MAGNET, Sønderborg Rolle- & Brætspilsforening

Gældende pr. 28/1 2023


§1
Foreningens navn er MAGNET (Mind Ability Games NETwork),
Sønderborg Rolle- og Brætspilsforening.
Stiftet i vinteren/foråret 1987
Hjemsted: Sønderborg Kommune.

§2 Foreningens formål:
At udbrede kendskabet til fantasirollespil og konfliktspil. Dette søges opnået via møder, spilaktiviteter og festivaler (kongresser).

§3 Medlemmer
Stk. 1 Foreningens medlemmer består af enkeltpersoner, som kan melde sig ind ved klubbens kasserer.

Stk. 2 Enhver enkeltperson som kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem.

Stk. 3 Foreningen er forpligtet til at føre en liste over sine medlemmer. Følgende skal være oplyst: Navn, Adresse og fødselsår.

§4 Udmeldelse og Eksklusion
Stk. 1 For gyldig udmeldelse af foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt eller personligt til foreningens kasserer.

Stk. 2 Såfremt et medlem er kommet i kontingentrestance i mere end 3 mdr. fra forfaldsdag, kan foreningens bestyrelse med 8 dage varsel skriftligt ekskludere det pågældende medlem.

§5 Kontingent
Stk. 1 Kassereren er den eneste som er bemyndiget til at opkræve kontingent.

Stk. 2 Kontingentets størrelse og varighed fastsættes på generalforsamlingen.
For tiden er årskontingentet på kr. 150,-

§6 Generalforsamling
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste besluttende organ.
Stk. 1a. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i slutning af januar.
Stk. 1b. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved udsendelse af en foreløbig dagsorden.
Stk. 1c. Forslag til behandling på forsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 1 uge før afholdelse.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller, hvis der skriftlig næres ønske herom, af en fjerdedel af medlemmerne.
Stk. 2a. Den ekstra ordinære generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af anmodningen.
Stk. 2b. Indkaldelse, indeholdende punkterne fra anmodningen, skal udsendes skriftlig til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.

§7 Generalforsamling Procedurer
Stk. 1 På hver generalforsamling udpeges der en ordstyrer og referent. Ordstyreren leder mødet. Referenten skriver et referat af generalforsamlingen.

Stk. 2 På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt flertals afgørelser (undtagelser se §14). Der kan tages beslutninger om alle punkter på dagsordenen.

Stk. 2a. Under punkt 11. Evt. kan der IKKE foretages afstemninger. Alle emner, som der skal stemmes om, skal være indkommet som forslag som angivet i §6, Stk. 1.

Stk. 3 På mødet har hver medlem 1 stemme. Stemmeret har hvert medlem, der har betalt kontingent.

Stk. 4 Hvis mindst et af de fremmødte medlemmer ønsker det, skal en given afstemning foretages skriftligt.

Stk. 5 For at sikre kontinuitet i foreningens arbejde vælges Formand og Bestyrelsen for to år, mens revisoren og suppleant(er) vælges for et år ad gangen.

Stk. 5a. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, mens kasserer og et bestyrelsesmedlem vælges ulige år.

Stk. 6 Formanden og kassereren skal på valgtidspunktet være økonomisk myndig og have været betalende medlem i mindst et år.

Stk. 7 Man skal være betalende medlem af foreningen for at være valgbar til bestyrelsen.

Stk. 8 Ved tilfælde af stemmelighed foretages der først en ny afstemning og derefter en lodtrækning.

§8 Ordinær generalforsamling
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Formandens beretning.
3. Regnskab og budget, herunder kontingent for den næste periode.
4. Diskussion og godkendelse af Arbejdsprogram.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af Formand (lige år).
7. Valg af Kasserer (ulige år).
8. Valg af menige medlemmer.
a. 2 medlemmer (lige år).
b. 1 medlemmer (ulige år).
9. Valg af op til 3 suppleanter, dog mindst en.
10. Valg af Revisor.
11. Evt.

§9 Bestyrelsen
Stk. 1 Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 menige medlemmer. Formanden og kassereren tegner foreningen udadtil.

Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 I tilfælde af, at bestyrelsesmedlem ikke overholder sine forpligtelse, sørger den øvrige bestyrelse for, at en suppleant overtager arbejdet.

Stk. 4 Bestyrelsen er det højeste besluttende organ i foreningen mellem generalforsamlingerne.

Stk. 5 Ved utilfredshed med bestyrelsen kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, jvf. § 6 stk. 2.

Stk. 6 Såfremt formand eller kasserer udtræder inden nyt valg til posten, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling iht. §6 Stk. 2 til Stk. 2b.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne deltager i mødet. Beslutningerne træffes ved stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 8 Der holdes møde så ofte formanden eller 3 af medlemmerne finder det fornødent. Der afholdes møde mindst 2 gange om året.

Stk. 9 Formanden leder forhandlingerne og sørger for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Mindretal kan forlange at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen og medsendt bestyrelsens udtalelser.

Stk. 10 Der skal indhentes børneattest for alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter umiddelbart efter hver generalforsamlingen. Såfremt dette ikke modtages, udtræder bestyrelsesmedlemmet/Suppleanten.

§10 Bestyrelsens økonomiske kompetence
Stk. 1 Kassereren fører det daglige regnskab og fremlægger regnskab og budget på generalforsamlingen.

I sin økonomisk administration af foreningen er den daglige ledelse bundet af de retningslinjer der blev givet på den sidste generalforsamling.

Stk. 2 Det tilpligtes kassereren at føre regnskab i henhold til bogføringsloven.

Stk. 3 Regnskabet løber fra den 1/1 til 31/12.

§11 Revisor
Stk. 1 På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor, som til enhver tid har adgang til foreningens regnskaber.

Revisoren skal, inden aflæggelsen af regnskabet på den ordinære generalforsamling, gennemse og godkende dette.

§12 Arbejdsprogram
Stk. 1 På hver generalforsamling skal der udarbejdes et arbejdsprogram, der er retningsgivende for det kommende foreningsarbejde.

Stk. 2 På generalforsamlingen fremlægger den nuværende bestyrelse et oplæg til arbejdsprogram.

§13 Vedtægtsændringer
Stk. 1 Ændringer af alle ovenstående vedtægter kan foregå på enhver generalforsamling, hvor forslag herom er optaget på dagsorden i henhold til § 6.

Stk. 2 Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte medlemmer for ændringerne.

§14 Opløsning af forening
Stk. 1 Opløsningen af foreningen kan kun besluttes på to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger, der indkaldes og afholdes med 14 dage mellemrum. Ved hver af disse generalforsamlinger skal foreningens opløsning vedtages med to tredjedeles flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2 Foreningens aktiver skal ved opløsning realiseres bedst muligt, og herefter skal foreningens formue overdrages til en forening i Sønderborg Kommune, som kommunen støtter.

§15 Spil
Stk. 1 Indkøb af nye spil til foreningen skal godkendes af et flertal af bestyrelsen.

Stk. 2 Bestyrelsen alene udvælger de spil, som skal indkøbes, ud fra egne præferencer eller efter forslag fra medlemmer.

Stk. 3 Bestyrelsen bestemmer selv anskaffelsesmetoder.

Stk. 4 Spil kan lånes efter aftale med bestyrelsen. Låner hæfter økonomisk for skader eller manglende dele, op til genanskaffelsespris.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 28 januar 2023

Steen Alcor